Zadania pedagoga

Do podstawowych obowiązków pedagoga należy:

Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych

Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych

Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania

Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie warsztatów, badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.

Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej

Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce

Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych

Realizacja programów wychowawczyo-profilaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych

Profilaktyka uzależnień

Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacja trudnych itp.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje działające na rzecz dzieci, Policja, sądy i wiele innych)