ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są jednym z zajęć specjalistycznych, które zmierzają do jak najpełniejszego rozwoju dziecka. Celem zajęć jest rozwój ucznia oraz poprawę jego funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym.                                                                                                                                                                              Zajęcia te, nie polegają na wyrównywaniu zaległości i braków w nauce. Temu służą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, będące zupełnie inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na terenie szkoły.

Do kogo są skierowane?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju dziecka: czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji. Zajęcia pomagają przezwyciężyć skutki niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu oraz przywracają prawidłowe postawy uczniów wobec dalszej nauki. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania zestaw ćwiczeń indywidualnych opracowany przez nauczyciela prowadzącego grupę, w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Co ćwiczymy na zajęciach?

W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody wspomagania rozwoju ucznia. Zajęcia pomagają opanować podstawowe umiejętności szkolne (naukę czytania, pisania, liczenia) poprzez:

- ćwiczenia poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,

- ćwiczenia poprawy pamięci i logicznego myślenia,

- polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,

- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- doskonalenie sprawności manualnej (funkcjonowanie analizatora kinestyteczno-ruchowego),

- usprawnianie percepcji słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej

- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

- doskonalenie sprawności ruchowej,

- poprawę umiejętności czytania,

- ćwiczenia poprawiające grafikę pisma lub naukę pisania od podstaw

- kształtowanie procesów myślenia, tworzenia pojęć

- poprawę umiejętności liczenia

- nabywanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii

- ćwiczenia relaksacyjne, koncentracji uwagi, wyciszające.

Bogumiła Wincewicz