ŚWIETLICA

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

Świetlica szkolna pełni na terenie szkoły funkcje opiekuńcze, wychowawcze
i dydaktyczne w godzinach 7.00-15.30 dla uczniów klas 0-III pracujących rodziców. 

Wychowawcy świetlicy szkolnej

p. Karolina Zdrojewska 

p. Piotr Paszkowiak

Główne założenia świetlicy szkolnej

• Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed
i po lekcjach.

• Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

• Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.

• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

• Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

• Rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych

• Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

• Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin. 

Regulamin dla dzieci przebywających w świetlicy

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

 

Świetlica szkolna pełni na terenie szkoły funkcje opiekuńcze, wychowawcze 
i dydaktyczne w godzinach 7.00-15:30 dla uczniów klas I-III obojga pracujących rodziców oraz uczniów dojeżdżających. 

 

Główne założenia świetlicy szkolnej

• Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed 
i po lekcjach.

• Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

• Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.

• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

•Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

• Rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych

• Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

• Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przybywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez n-li świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
  W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 5. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 6. Za zaginione telefon oraz inne rzeczy przyniesione z domu  świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu (pisemna zgoda na powrót).
 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w zgłoszeniu dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

      10. Dzieci uczęszczający na zajęcia do świetlicy  mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (rodzeństwo) z pisemną zgoda       rodziców.

      11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

      12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

      13. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy szkolnej.